فیلم برداری هوایی

نمونه فیلم برداری با کوادکوپتر RACE

پردازش تصویر با کوادکوپتر : تعقیب تصویر مشخص با فاصله مشخص توسط کوادکوپتر

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.