طراحی سایت پسته احمدی توسط تکمان

طراحی سایت پسته احمدی توسط تکمان صورت گرفته است.این سایت به صورت عمده پسته را برای صادرات به فروش می رساند.به دلیل اینکه کارفرما کشاورز بود ارتباط خوبی با بقیه کشاورزان دارد و به خوبی محصولات آنها را نیز به فروش می رساند.

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.