طراحی سایت پسته احمدی توسط تکمان

طراحی سایت پسته احمدی توسط تکمان صورت گرفته است.این سایت به صورت عمده پسته را برای صادرات به فروش می رساند.به دلیل اینکه کارفرما کشاورز بود ارتباط خوبی با بقیه کشاورزان دارد و به خوبی محصولات آنها را نیز به فروش می رساند.

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.