طراحی موشن گرافیک کرونا توسط تکمان

طراحی موشن گرافیک کرونا توسط تکمان صورت گرفته است.موشن گرافیک کرونا برای آشنایی مردم با این ویروس منحوس طراحی و اجرا شده است.جزو اولین موشن گرافیک هایی است که توسط گروه تبلیغاتی تکمان طراحی شده است.

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.