کاروسل

نقظه و فلش در پیمایش

چرخش خودکار با مورد در مرکز

فلش های پیمایش سفارشی

چرخش مداوم

انیمیشن های اسلاید و محو

اسلاید بر اساس چند مورد

ارتفاع خودکار