برای یادگیری تولید محتوا به چه سیستمی نیاز داریم؟

دوره تولید محتوا نیاز به سیستم قدرتمندی ندارد و فقط با نرم افزار word کار می کنیم