هزینه دوره آموزش تولید محتوا چقدر است؟

1500000 تومان

1میلیون و پانصد تومان