هزینه شرکت در دوره آموزشی ICDL چقدر است؟

4500000 تومان

4میلیون و پونصد تومان